Przy KIGEiT powstała Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej

  31/01/2016

Sześć firm – członków Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powołało Sekcję Producentów Aparatury Elektrycznej (SPAE). Założycielami Sekcji, która stawia sobie za cel podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz walkę z nieuczciwą konkurencją, są firmy: ABB Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., Hager Polo sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o., Schneider Electric Polska sp. z o.o. oraz Siemens Sp. z o.o. Członkami Sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, rozwojową, produkcyjną (w tym firmy z grupy kapitałowej), usługową, normalizacyjną lub certyfikacyjną w zakresie aparatury elektrycznej.

Impulsem do powołania SPAE były problemy, z którymi spotykają się firmy z tej branży:

  • Obecność na rynku detalicznym, hurtowym, internetowym oraz projektowym aparatów z zakresu: ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej, aparatury zabezpieczającej, kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów technicznych i deklarowanych parametrów definiujących;
  • Wypieranie z rynku produktów bezpiecznych i pełnowartościowych poprzez nieuczciwą konkurencję;
  • Rozproszenie inicjatyw w tym zakresie;
  • Stosowanie produktów nienormatywnych, które niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia i mienia użytkowników;

SPAE KIGEiT postawiła sobie za zadanie proponowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu identyfikowanie i eliminowanie niebezpiecznych lub niezgodnych z normami i przepisami prawa produktów i systemów z zakresu aparatury elektrycznej, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, mienia lub gospodarki krajowej, a także dla środowiska.
Sekcja ma też wspierać oraz implementować na terenie Polski wybrane europejskie inicjatywy, którym przyświecają podobne cele. Jedną z takich inicjatyw jest Market Surveillance Support Initiative (MSSI).

Główne zagadnienia, którymi zajmuje się SPAE KIGEiT to:

Monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia.

  • Badanie zgodności produktów i systemów, do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi.
  • Informowanie właściwych organów nadzoru rynku i uczestników rynku o produktach, co do których zachodzi podejrzenie ich niezgodności, jak też podejmowanie współpracy z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań.
  • Zwalczanie obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub niezgodnymi.
  • Współdziałanie w obszarze regulacji i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji rozpatrywanych produktów i systemów.

Celem Izby jest koordynacja i wsparcie działań podmiotów działających na rynku elektrotechnicznym w celu współtworzenia i wdrażania obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji w zakresie wytwarzania, testowania, sprzedaży, stosowania i dystrybucji produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia. Izba będzie także zwracać uwagę na przestrzeganie obowiązujących branżowych norm technicznych i prawa ochrony konkurencji.

Do swoich zadań zalicza również monitorowanie rynku w obszarze produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej, elektrotechnicznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, w zakresie bezpieczeństwa użytkowania tych produktów i systemów (dla osób, towarów, mienia, gospodarki krajowej i środowiska) oraz ich zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i branżowymi normami technicznymi. Izba będzie współdziałać na szczeblu ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim oraz udzielać wsparcia organom nadzoru rynku w zakresie wykonywania ich zadań. W efekcie z rynku powinny zostać wyeliminowane produkty niebezpieczne.

Sekcja KIGEiT SPAE powstała 7 stycznia 2016 r. Przewodniczącym jest Wojciech Świątek z firmy Schneider Electric.