Kaczmarek Electric SA wybrała biegłych rewidentów

  11/12/2015

Zarząd Kaczmarek Electric S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza w dniu 12 października 2015 r. dokonała wyboru firmy KPMG Sp. z o.o. wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3546, jako podmiotu uprawnionego do zbadania następujących sprawozdań finansowych Kaczmarek Electric S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kaczmarek Electric S.A. za rok obrotowy 2015:

  1. sprawozdania finansowego Kaczmarek Electric S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.
  2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kaczmarek Electric S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Rada Nadzorcza upoważniła także Zarząd Kaczmarek Electric S.A. do zawarcia stosownej umowy z firmą KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia wyżej wskazanych badań.

Ponadto Kaczmarek Electric S.A. podpisała umowę na doradztwo podatkowe z firmą KPMG Tax M. Michna sp.k. Biuro we Wrocławiu.