Powinien być wykonywany nie rzadziej niż co pięć lat. Odpowiedzialność za jego wykonanie spoczywa na właścicielach i administratorach wszelkiego rodzaju budynków zaopatrzonych w instalację elektryczną.

Dlaczego jest ważny

Dlaczego pilnowanie przeglądów jest tak ważne? Lekceważenie przeglądów instalacji elektrycznej może mieć poważne skutki. Zaniechanie przeprowadzania kontroli może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia na skutek porażenia prądem, do wybuchu pożaru lub zniszczenia sprzętu. Może też zniweczyć nasze szanse na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela. Pamiętajmy też, że w dobie wszechobecnej elektroniki na co dzień korzystamy z urządzeń, które są nią naszpikowane, a w związku z tym wymagają pewnego zasilania, o stałych parametrach.

Co i jak kontrolujemy

Przegląd wykonywany jest przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje.

W ramach takiego przeglądu powinna być zweryfikowana sprawność połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, a także odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. Przegląd instalacji elektrycznych powinien obejmować oględziny widocznych części przewodów elektrycznych – sprawdza się, czy żadne przewody nie są zagrożeniem dla mieszkańców, czy kontakty są dobrze przymocowane, czy gniazdka są w odpowiednich odległościach od natrysków i wanien itp. Następnie dokonywane są pomiary kontrolne:

  • pomiar skuteczności ochrony przewodów przed spięciem,
  • pomiar skuteczności przeciwpożarowej (sprawdza się, czy urządzenie zabezpieczające, jakim jest wyłącznik różnicowo – prądowy, odłączy zasilanie, jeśli dojdzie do pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia np. pralki lub lodówki,
  • pomiar rezystancji izolacji (sprawdza stan izolacji przewodów).

Kiedy przegląd

Niekiedy dokonywanie przeglądu co pięć lat może nie wystarczyć. Przepisy mówią o tym, że każda instalacja elektryczna przed oddaniem do użytku musi zostać dokładnie sprawdzona, a następnie jej stan powinien być kontrolowany nie rzadziej niż raz na pięć lat. Jeśli jednak w międzyczasie dojdzie do uszkodzenia budynku, zdarzeń takich jak powodzie, wichury, poważne awarie, to kontrola powinna być wykonana bezzwłocznie. Także w przypadku każdej rozbudowy, remontu czy modernizacji instalacji elektrycznej wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianu